Saturday, September 15, 2012

Xem phim Thieu Lam Tu Truyen Ky

Xem Phim Thieu Lam Tu Truyen KyThieu Lam Tu Truyen Ky

Director:Đô Hiểu
Actor/Actress: Bào Quốc An, Hoàng Thu Sinh, Vương Cương
Production:: Asia Film
Phm của: Phim Võ Thuật,
Country: Phim Trung Quốc,
Time:: 20 Tập
Publish date: 2007

Nội dung phim: <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ lấy bối cảnh giai đoạn Bắc triều và Nam</span> <span class="hps! ">triều</span> liên tục xảy ra những <span class="hps"></span><span class="hps">cuộc nổi loạn</span><span class="hps"></span><span>.Phim kể về Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ</span> <span class="hps">Một</span> <span class="hps">cao nhân</span><span class="">, tên Divine</span><span class="hps">,</span> <span class="hps">quyết tâm</span> <span class="hps">xa lánh</span> <span class="hps">Hồng</span> <span class="hps">Trần,</span> quy y <span class="hps">Phật giáo</span><span class="hps"></span><span>.Bộ phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ</span> <span class="hps">Người</span> đến <span cla! ss="hps">Thiếu Lâm Tự</span><span&g! t;,</ span> hy vọng được cho phép xuất gia<span class="hps"></span><span>.</span><br><span class="">Muscle Nerve Fiber đã</span><span class="hps"> quỳ</span> <span class="hps">trong tuyết</span> <span class="hps">3</span> <span class="hps">ngày 3 đêm</span><span>, đạt</span> <span class="hps">hầu hết các</span> <span class="hps">quyết định</span> <span class="hps">không</span> <span class="hps">TRƯỜNG</span> <span class="hps">phương pháp vẫn</span> <span class="hps">kỳ diệu của</span> <span class="hps">gia</span> <span class="hps">nhập</span><span>,</span> <span class="hps"&! gt;chỉ có vậy,</span> <span class="hps">trừ</span> <span class="hps">khi</span> <span class="hps">mặt trời</span> <span class="hps">đổ</span> <span class="hps">tuyết</span> <span class="hps">màu đỏ</span><span>.</span> <span class="hps">Sợi</span> <span class="hps">thần kinh</span> <span class="hps">xác định</span> <span class="hps">cơ</span> <span class="hps">đã</span> <span class="hps">bị cắt đứt</span> <span class="hps">cánh tay trái</span><span>,</span> <span class="hps">Toại</span><span>,</span> <span class="hps">tuyết</span> <span class="hps">n! hiên liệu</span> <span class="hps">Su! n Hong&l t;/span> <span class="hps">đã giảm</span><span>.</span> <span class="hps">Tiếp cận</span> <span class="hps">Ma</span> <span class="hps">vì</span> <span class="hps">đánh giá cao</span> <span class="hps">sự chân thành</span> <span class="hps">cần phải có</span> <span class="hps">Pháp</span> <span class="hps">như</span> <span class="hps">nhập,</span> <span class="hps">sở hữu trí tuệ</span><br><span>15 năm sau,</span> <span class="hps">Ma</span> <span class="hps">Yuan</span> <span class="hps">Chủ tịch,</span> <span class="hps">sở hữu trí tuệ</span> <span class="hps"&! gt;trở thành</span> <span class="hps">Đông</span> <span class="hps">Trường</span> <span class="hps">Thiếu Lâm</span><span>,</span> <span class="hps">đã có 5</span> <span class="hps">Trung tâm</span> <span class="hps">Phúc lợi</span> <span class="hps">môn đệ</span><span>:</span> <span class="hps">Huế</span> <span class="hps">Charm</span><span>,</span> <span class="hps">Shi</span> <span class="hps">Hui</span><span>,</span> <span class="hps">nỗ lực</span> <span class="hps">Huế</span><span>,</span> <span class="hps">Huế</span> <span class="hps">nhẫn</span>! <span>;</span> <span class="hps">H! uế,< ;/span> <span class="hps">cả</span> <span class="hps">hai</span> <span class="hps">tướng</span> <span class="hps">của tất cả</span> <span class="hps">một huyền thoại</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">quyền sở hữu</span> <span class="hps">trí</span> <span class="hps">tuệ</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">chùa Thiếu Lâm</span> <span class="hps">nổi bật</span> <span class="hps">các phương pháp</span> <span class="hps">Trương</span> <span class="hps">tĩnh</span><span>,</span> <span class="hps">từ</span> <span class="hps"! >chối</span> <span class="hps">cả</span> <span class="hps">thanh</span> <span class="hps">Trung tâm</span> <span class="hps">mời</span> <span class="hps">trước</span> <span class="hps">tu</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">bài giảng</span> <span class="hps">Empress</span> <span class="hps">Palace</span><span>.</span> <span class="hps">Lạc Dương</span> <span class="hps">Vương</span> <span class="hps">Cao</span> <span class="hps">KY</span> <span class="hps">và Trường</span> <span class="hps">cũ, nếu</span> <span class="hps">cờ vua</span><! ;span>,</span> <span class="hps">sở! hữu t rí tuệ</span><span>,</span> <span class="hps">tiềm năng</span> <span class="hps">can thiệp</span> <span class="hps">cho</span> <span class="hps">biết</span><span>,</span> <span class="hps">các môn đồ</span><span>,</span> <span class="hps">đệ tử</span> <span class="hps">muốn</span> <span class="hps">trục xuất</span> <span class="hps">những khó khăn</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">Trung</span> <span class="hps">tâm</span> <span class="hps">thực</span><span>.</span><br><span>Lạc Dương</span> <span class="hps">Wang</span> <span class="hps! ">một</span> <span class="hps">lần</span> <span class="hps">nữa</span> <span class="hps">cho biết,</span> <span class="hps">Triều đình</span> <span class="hps">ra</span> <span class="hps">lệnh</span> tiến cung mỹ nữ<span class="hps"></span><span>,</span> và ra <span class="hps"></span> <span class="hps">một loạt các</span> <span class="hps">quy định mới,</span> <span class="hps">luật thuế mới</span><span>,</span> <span class="hps">giàu có</span> <span class="hps">xa hoa</span> <span class="hps">ngày càng tập trung</span> <span class="hps">ở hậu cung</span><span>! ;, chiến tranh</span><span>, nổi loạn</sp! an>&l t;span class="">, nhiều người</span> <span class="hps">trong nhà</span> <span class="hps">này</span> <span class="hps">ai có thể</span> <span class="hps">ngồi yên</span> <span class="hps">mà</span> <span class="hps">ảnh hưởng đến</span> <span class="hps">Lạc</span> <span class="hps">?</span></span>

No comments:

Post a Comment